Tilbage til forsidenEksempler på forskellige emner, hvori der har været undervist

Gammel Testamentlige temaer

Skabelsen
Patriarkerne, 1. Mosebog
Gudstjenesten, 2. Mosebog
2. Mos. 6: Guds navn - den røde
tråd i Israels historie
Afskedstalerne, 5. Mosebog
5. Mos. 27-30: Guds velsignelser og forbandlelser
5. Mosebog
Ezras Bog
Nehemias Bog
Jobs Bog
Salmernes Bog
Prædikerens Bob
Esajas, sangene om Herrens tjener
Esajas 60-66
Ezekiels Bog
Daniels Bog
Hoseas' Bog
Elias
Jeremias' Bog
Daniels Bog
Dan. 9: Guds indgriben i historien for sit navns skyld
Dan. 10-12: Guds frelse - fra forbandelse til velsignelse
Amos Bog
Mikas Bog
Josuas Bog
Dommer Bogen

Habakoks Bog
Zakarias BogGammeltestamentlige skikkelser
Gammeltestamentlige temaer og tekster
Missionsperspektiver i Gammel Testamente
Kristus i Gammel Testamente
Gammel testamente og arkæologien
Israel i Egypten
Indvandringen i arkæologisk lys
David og Salomo - Israels største konger?Ny Testamentlige temaer

Markus Evangeliet og de 3 andre evangelier
Grundtanker i Lukas evangeliet
Johannes Evangeliet og de 3 andre evangelier
Johannes. 1-6
Johannes 3,16
Romerbrevet
Galaterbrevet
Efeserbrevert
Filipperbrevet
Kolossenserbrevet
1. Timotheus Brev
2. Timotheus Brev
Titus' Brev
Jakobs Brev
1. Peters Brev
2. Peters Brev
1. Johannes Brev 2-3
Johannes ÅbengaringNytestamentlige skikkelser
K
ald til mission i Jesu forkyndelse
Missionssyn og praksis i Paulus' forkyndelse
Jesus og de kristologiske titler: Jesus som Herrens
lidende tjener, Messias, Menneskesøn og Guds
Søn, som Herren samt andre "mindre"
kristologiske titler anvendt om Jesus
Treenigheden
Udvalgte tekster i Johannes Evangeliet
Paulus' liv fra start til slut, både teologisk og historisk
Jesus, Gud og menneske
4.000 års bibelhistorie


A
ndre temaer

Troslære
Israels historie
Kirkehistorei, oldkirken, Reformationen,
Vækkelsernes historie
Hvordan blev Bibelen til?
Luthers teologi: Lov og evangelium, Sakramenterne
De 2 regimenter
Bønnens Gud, bønnens form, bøn for syge
Fokus på Gudstjeneste
Nyere kirkehistorie, Toronto, Det er for Mænd
Nyere kirk
ehistorie, Liberalteologien
Nyere kirkehistorie, tidehverv, bibelkritik, IM
Nyere kirkehistorie med centre i Vestjylland
Lovsang i Bibelsk perspektiv


Andre temaer fortsat

4.000 års bibelhistorie
Messianske jøder - Når tgro bygger bro
Israel i dag, religiøst og politisk
Nådegaver
De første kristne i verden -de første kristne i Danmark Hvad er en Gudstjeneste? For mange ord?
Den overfladiske dåb
Verdens mærkeligste fællesskab
Etik og arbejdsmarkedsforhold, - medier, Internettet
Fokus på gudstjenesten
Aktuel politik i Israel
Aktuelt om ortodokse og messianske jøder
Tværreligiøs forståelse
Hvorfor bør kristne interessere sig for politik
Dåb, konfirmation, vielse og begravelse
- kun en tradition
Forelskelse, kærlighed, ægteskab, sex, konflikter
Derfor elsker jeg Israel
Kirke, mission, kommunikation
Israels historie - også kirkens
Fængsels-mission i Rumænien
Løgnen i vor tid
Den aktuelle situation i Israel set i historisk lys
Nyere dansk kirkehistorie
Nyere international kirkehistorie
Spændingsfeltet jødedom / kristendom
Bøn
Radiomission
Kirkehistorie, de første kristne i verden og i Danmark
Den apostoliske trosbekendelse
Menighededens vækst
Første trosartikel
Tredie trosartikel
Den forbudte frelse (kristendommen)
Islam kontra kristendom - forskelle og ligheder
Når Guds rige kommer
KIRKE-FISK eller DØD SILD
Sakramenterne
Levende Kirke
Bibelsyn pg bibelbrug
Islam:
Tiden før islam og profetens liv og levned

De fem søjler, koranen og hadith
Gudsbegrebet, frelse, synd og eskatologi
Islams forskellige religiøse udtryk
Udfordringen fra den nye religionskritik
Har kristendom noget med moral at gøre?
Står Gud bag historiens gang?
Dansk ydremission gennem 300 år
Kirkevækst og vækkelser i nyere tid
Fortabelse og Helvede